Privacyreglement

Privacyreglement van Logopediepraktijk Spraakplein
Uw persoonsgegevens en uw privacy in Logopediepraktijk Spraakplein

Algemeen
De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Logopediepraktijk Spraakplein
In onze logopediepraktjk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor een optimale behandeling en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de Logopediepraktijk
Logopediepraktijk Spraakplein is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  → voor zorgverlening;
  → voor doelmatig beheer en beleid.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Uw rechten als betrokkene

 • U heeft de volgende rechten: Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van logopedische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan Logopediepraktijk Spraakplein.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De logopedisten van Logopediepraktijk Spraakplein hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Dan gaat uw logopedist
hierover graag met u in gesprek.